Despre TAFOC

Proiectul TAFOC se desfășoară în Departamentul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide" al Academiei Române, Filiala Iași, fiind finanțat de UEFISCDI ca proiect de cercetare exploratorie (cod PN-III-P4-IDPCE-2020-1277), pentru perioada 2021‑2023, director de proiect: CS I dr. Cristina Michaela FLORESCU.

Cercetarea este efectuată de o echipă diversificată disciplinar. Din ea fac parte lingviștii: CS I dr. Cristina Florescu (director de proiect), CS I dr. Laura Manea, CS I dr. Elena Isabelle Tamba, CS I dr. Florin-Teodor Olariu, CS I dr. Daniela Butnaru, CS II dr. Alina-Mihaela Bursuc, CS dr. Cristina-Mariana Cărăbuș, CS dr. Maria-Marilena Ciobanu; astronomii – matematicieni: prof. univ. dr. hab., CS I Cătălin Galeș, CS drd. Gabriela-Ana Azamfirei; informaticianul CS drd. Claudius Teodorescu.

Experiența profesională a membrilor proiectului este semnificativă: cinci lingviști lexicografi – coautori ai DLR, DTLRd, CLRE, DÉRom, TMFA; un dialectolog – coautor NALR – Mold. Bucov, TMFA; un specialist în toponimie – coautor TTRM1; un tânăr doctor în litere; un informatician, colaborator la DLR și CLRE, care a gestionat baza de date și site-ul proiectului; un profesor universitar matematician specializat în astronomie2 și un student doctorand care lucrează cu profesorul specialist.

Proiectul propune o cercetare contrastivă și interdisciplinară, diacronică, diatopică și diastratică:  terminologia astronomică românească științifică și populară privind fenomenele, obiectele cosmice și constelațiile. La nivel teoretic și metodologic se continuă un proiect anterior – Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice –, finalizat cu succes.

Rezultatul central al cercetării este volumul Terminologia astronomică românească științifică și populară. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (TAFOC)(Editura Presa Universitară Clujeană ISBN 978‐606‐37‐1924‐0). Acesta are 841 de pagini (peste 1500 pagini tip), în cadrul căruia dicționarul, DAFOC, cuprinde 491 pagini și 1314 articole. Volumul este alcătuit din: o introducere, opt studii lingvistice axate asupra obiectului cercetării, o prezentare a istoricului astronomiei din România, INDICE al cuvintelor și variantelor analizate în aceste studii, DAFOC (Dicționarul de termeni astronomici: fenomene, obiecte cosmice și constelații), Bibliografia acestui dicționar (lexiconul cuprinde peste 18.000 de citate și surse exemplificatoare din literatura de specialitate), diseminarea proiectului și prezentarea autorilor.

Cercetarea cuprinde: 1) o primă analiză lingvistică minuțioasă (cu explicații amănunțite și clare, a lexemelor astronomice realizate cu ajutorul specialistului în astronomie;  2) o evidență minuțioasă a termenilor populari și dialectali (Tp) obținută cu ajutorul specialistului dialectolog; 3) o relaționare a Tp cu Ts prin efortul de identificare științifică a denumirilor popular-dialectale ale obiectelor cosmice și constelațiilor; sunt realizate definiții explicative pentru utilizatorul comun privind o serie de elemente Ts și sunt clarificate referențial o serie de elemente Tp; 4) se redactează partea I a celui dintâi dicționar extins, amănunțit și corelat Ts–Tp al terminologiei astronomice, pe baza unor norme lexicografice specifice (se ține cont de experiența echipei ca autori ai DLR).

Pentru prima oară în lingvistica europeană fenomenele astronomice sunt definite lexicografic pe înțeles (până la un anume nivel, evident), fiind analizate lingvistic și clasificate: erupție cromosferică, formarea anotimpurilor, furtună de meteori, disocierea unor aspecte ale timpului – fenomen astronomic: denumirile lunilor anului (93 de denumiri mai ales Tp), denumirile populare ale momentelor unei zile; propagarea luminii, radiație cosmică (de fond, primară, secundară), refracția astronomică etc.

Se stabilește o ierahizare și grupare sinonimică sistematică a obiectelor cosmice.

Denumirile constelațiilor sunt disociate: a) în cadrul relației diastratice Ts–Tp; b) diacronic, strict astronomic, Ts, între accepția astronomică mai veche, similară cu sensul curent al termenului constelație „grupare de stele" și accepția contemporană (de după 1923) „zonă a bolții cerești"

Pentru prima oară în astronomia şi lingvistica românească, este identificat şi studiat conturul  specific Ts al porţiunii de boltă cerească delimitată de limba română, realizându-se: patru hărți astronomice care cuprind denumirile stelelor vizibile de pe teritoriul de limbă românească (câte o hartă pentru pozițiile și numele stelelor vizibile, pe bolta cerească mereu în mișcare, pentru fiecare anotimp).

Perspectiva astronomică este esenţială în toate taxonomiile întreprinse. Perspectiva lingvistică alcătuiește însăși substanța materialului studiat.

Analiza lingvistică (din studii și din DAFOC) cuprinde:

a) termenii generici și uzuali din astronomie: lexeme simple și compuse, sintagme, derivate; substantive, adjective şi verbe etc.:

an-lumină, asteroid, calendar, decompresá, declinaţie, decontaminá, extragalactic, galactic, galaxie, lună^1,2^ („obiect cosmic" și „timp"), nebuloasă, ploaie de stele, roi de stele, satelit, soare, stea, trans-neptunian etc., zodiac astronomic;

b) denumirile științifice, atât nume comune, cât și nume proprii, ale obiectelelor cosmice sau cereşti ori naturale, numite în filologie şi astronime, nume de meteori, meteoriți, planete, stele, nebuloase, quasari etc. şi constelaţii;

c) modalitățile de numire a seriilor de procese, legi şi fenomene astronomice:

colaps gravitațional, conjuncție, curent de meteori, disc circumstelar, expansiunea universului, explozie de supernovă, gaz interstelar, inflație cosmică, materie întunecată, nor molecular, nucleu galactic, ocultație, opoziție, paralaxă a stelelor, praf cosmic, radiație cosmică, radiație electromagnetică, radiație în infraroșu, spectru electromagnetic etc.

Disocierile și selecția lexemelor se face pe baza bibliografiei stabilite: dicționare de specialitate, atlase și texte dialectale, lucrări științifice de lingvistică și astronomie, texte vechi și moderne ale literaturii române, manuale universitare, site-uri ale Observatoarelor astronomice, hărți stelare etc.

Pe lângă volumul publicat, Lista lucrărilor rezultate din activitatea științifică a membrilor proiectului cuprinde:

– 16 articole publicate în reviste și volume naționale și internaționale;

– organizarea a cinci Ateliere de lucru;

– 38 de comunicări, dintre care 26 au fost susținute la Atelierele TAFOC (toate desfășurate în cadrul unor simpozioane internaționale) și 12 la diverse conferințe și congrese naționale sau internaționale.

Comunicare fructuoasă dintre lingviști și specialiștii astronomi este unul dintre rezultatele meritorii ale proiectului și asigură continuitatea acestei colaborări în ideea realizării unor vervetări viitoare.

Autorii prezentei cercetări consideră că, astfel, va fi îmbogățită cunoașterea vocabularului limbii române literare și populare, vor fi clarificate o serie de etimologii, iar relația lexicului științific cu cel popular va fi redimensionată.

SIGLE

CLRE = Corpus lexicografic românesc electronic, colecție de ediții digitale ale celor mai reprezentative dicționare ale limbii române, aliniate la nivel de intrare, 2014 –, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide" al Academiei Române, Fililala Iași.

DA = Puşcariu, Sextil, ș. a., 1913–1949. Dicţionarul limbii române (A-De, F-Lojniţă), București, Academia Română / Socec / Universul.

DÉRom = Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase : le noyau panroman (subvenţionat ANR şi DFG a. 2008-continuă) http://atilf.fr/DERom.

DFA = Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin-Teodor Olariu, Mădălin-Ionel Patrașcu, Dicționarul fenomenelor atmosferice, 2017, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza".

DLR = Iordan, Iorgu, et al., 1965–2010. Dicţionarul limbii române. Serie nouă (D-E ; L-Z), București, Academia Română / Editura Academiei Române.

DTLRd = Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Marius-Radu Clim, DTLRd. Bază lexicală informatizată. Derivate în -ime şi -işte, Iaşi, 2008, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2008.

NALR – Mold. Bucov. = Arvinte, Vasile, ș. a., 1987–. Noul Atlas Lingvistic Român pe regiuni. Moldova şi Bucovina, București, Editura Academiei Române.

TMFA 2015 = Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (ştiinţific versus popular). Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop/Bursuc, Cristina Cărăbuș, Florin-Teodor Olariu și Maria Iliescu, Rodica Zafiu, Bardu Nistor, Mariana Neț, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza".

TTRM = Tezaurul toponimic al României. Moldova. Dragoş Moldovanu, Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru, Vlad Cojocaru, Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea 1. Toponime personale, partea a 2-a, Toponime descriptive, Iaşi, 2014, 2021, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza".


  1. Siglele sunt explicate la finalul prezentării. ↩︎

  2. Prof. univ. dr. hab. Cătălin Galeș este, de asemenea, responsabil cu activitățile didactice și de cercetare ale Observatorului astronomic Iași. ↩︎